31e057a057696f66199997bcdc5fb324.jpg

郑智老婆,解决方案

郑智老婆SERVICE

离线仿真 当前位置:主页 > 解决方案 > 离线仿真

郑智老婆
    • 仿真速度快       

郑智老婆     • 可集成第三方软件 

郑智老婆     • 软件直观易用

郑智老婆     • 完善的电机驱动库

郑智老婆     • 柔性控制仿真

郑智老婆     • 用户定制化的C代码

郑智老婆     • 针对DSP硬件的自动代码生成

郑智老婆     • 针对电机驱动及HEV系统的设计解决方案

    • 支持SPICE模型以及设备级仿真的SPICE引擎 

    • 支持TI的InstaSPIN电机控制算法